คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายตูแวอัลอิมรอน ตีมุง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0612290613
อีเมล์ : tuanalimront@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว นิฮุสนา ยูโซะ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน1
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0822691240
อีเมล์ : Nihusnay247@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอิมตีนาน มะสะ
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0610097703
อีเมล์ : imteenanmasa@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอามานี โมะมุ
ตำแหน่ง : ฝ่าย ปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0621599122
อีเมล์ : amaneemokmu@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว การีณี เจะซอ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0630951463
อีเมล์ : kareeneechesor@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว กูกันติมา ตวนจาหลง
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนาซีฟะห์ อาแด
ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0650085673
อีเมล์ : Naseefah.2545@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฟิรดาวส์ ลาเต๊ะ
ตำแหน่ง : ผ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0653926231
อีเมล์ : lfirdow@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว ยัสมี วามิง
ตำแหน่ง : ผ่ายอีดาดะ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0980316989
อีเมล์ : ัyasmiwaming@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมาซือณี เจ๊ะแว
ตำแหน่ง : ฝ่ายอีบาดะ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0630951924
อีเมล์ : Masueneechewae@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว อาซียะห์ เจะแมง
ตำแหน่ง : ฝ่ายอีบาดะ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0653527128
อีเมล์ : aseeyah233@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว วรรณิศา สะอิ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0986289564
อีเมล์ : wannisasaai@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวจุฑาทิพย์ เจะนิ
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0980434308
อีเมล์ : jutatip4611@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุไฮลา วาเฮง
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0622677037
อีเมล์ : Suhaila Waheng26@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนูรมา โตะอิ
ตำแหน่ง : คณะกรรมการนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0622068407
อีเมล์ : Sapeenee2016@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว อามีเนาะ สอเด็ง
ตำแหน่ง : ฝ่ายปฏิคม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0625127506
อีเมล์ : AmeenohSodeng 1111111111@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาว วาสณา หาแว
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
เบอร์โทร : 0650672545
อีเมล์ : wasanahawae@gmail.com