คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยูวีตา อาหวัง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ม.5
เบอร์โทร : 0820263849
อีเมล์ : yuvitaawang22@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายอาฏิ กูโน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่1
ระดับชั้น : ม.5
เบอร์โทร : 0814816089
อีเมล์ : atikuno2547@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาฟานี มะลี
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนคนที่2
ระดับชั้น : ม.5
เบอร์โทร : 0636686641
อีเมล์ : Afanee3314@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิชญธิดา อารง
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : ม.5
เบอร์โทร : 0936695302
อีเมล์ : phichayathida.arong@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอาดิละห์ สะแม็ง
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5
เบอร์โทร : 0929389117
อีเมล์ : adilahsamaeng6@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิชญธิดา อารง
ตำแหน่ง : รองเลขานุการ
ระดับชั้น : ม.5
เบอร์โทร : 0936695302
อีเมล์ : phichayathida.arong@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนูรฮายาตี มะเซ็ง
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ม.5
เบอร์โทร : 0980413176
อีเมล์ : manurhayatee@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายฟันดี กาซอ
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : ม.5
เบอร์โทร : 0936877146
อีเมล์ : fandee2111@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวฆอสะนะ เจ๊ะกาเดร์
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ม.5
เบอร์โทร : 0638929207
อีเมล์ : khosanahjehkadey545@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวยูวีตา อาหวัง
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ม.5
เบอร์โทร : 0820263849
อีเมล์ : yuvitaawang22@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายมะห์มุด เลาะแม
ตำแหน่ง : ฝ่ายบริหาร
ระดับชั้น : ม.5
เบอร์โทร : 0987427425
อีเมล์ : mahmudpabg@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนาเดีย เจะลี
ตำแหน่ง : ฝ่ายเทคโน
ระดับชั้น : ม.5
เบอร์โทร : 09363241471
อีเมล์ : nadiacelee2548@gmail.com