กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายมูหัมหมัด กาซอ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวปาริชาต พรหมวิหาร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3
เบอร์โทร : 0879696475
อีเมล์ : pum0879696475@gmail.com