กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวปาริชาต พรหมวิหาร
ครู คศ.3

นางสาวนราทิพย์ รัตนพรหม
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายมุคตาร์ คาเดร์
ครูผู้สอน

นายมูหัมหมัด กาซอ