กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสะอีด ทรงนาศึก
ครู คศ.2
เบอร์โทร : 0828245146

นายเอกพล ทองชูช่วย
ครู คศ.1
เบอร์โทร : 0843955976
อีเมล์ : aekkapon.1534@gmail.com