กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสะอีด ทรงนาศึก
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวมีนา หมัดอะดัม

นายเอกพล ทองชูช่วย