กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนัรมา ดอเลาะ
ครูผู้ช่วย

นางยูไบด๊ะ วาเฮง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0