กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวัชรินทร์ วิญญูนุรักษ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวมัสสนา กาซอ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางสุมาลี คาระวะสุนทร
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นางสาวโนร์ฮายาตี ยีเตะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นางสาวซุลฟาตัสนีม เด็งกาเยาะ
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น /0

นางฮายาตี เหมอุดม