กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวมีซะห์ เจะเต๊ะ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพรทิพย์ เรืองณรงค์
ครูผู้สอน
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวมัลดีฮะ บินสาหะ