กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวมัลดีฮะ บินสาหะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เบอร์โทร : 0808611732
อีเมล์ : maldihabinsaha@gmail.com

นางสาวมีซะห์ เจะเต๊ะ
ครู คศ.3
เบอร์โทร : 093-5801838
อีเมล์ : sahkhosonjehteh@gmail.com

นางพรทิพย์ เรืองณรงค์
ครูผู้สอน
เบอร์โทร : 0856400494

นางสุไรยัน เบ็ญดาโอ๊ะ
ครูผู้ช่วย