คณะผู้บริหาร

นายอดุลย์ สะมาแอ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางกูหนะ มะแซ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นางสาวมีซะห์ เจะเต๊ะ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางไรตง มามะ
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ

นางสาวมัสสนา กาซอ
หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร