ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายระริน สุวรรณมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2514-2520
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ เสรีรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2520-2521
ชื่อ-นามสกุล : นายอรุณ คงทน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2521-2523
ชื่อ-นามสกุล : นายพิศาล ศรีวรเดชไพศาล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2523-2556
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด บุตรทองแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2556-2530
ชื่อ-นามสกุล : นายโสภณ ฉิมทัพ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2530-2532
ชื่อ-นามสกุล : นายชิตพล พรหมจันทร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2532-2537
ชื่อ-นามสกุล : นายธนทัต นวยเจริญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2537-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเมธ ตะวันธรงค์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2540-2543
ชื่อ-นามสกุล : นายธนู นูนน้อย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2543-2546
ชื่อ-นามสกุล : นายจุมพล ทองใหม่
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2546-2552
ชื่อ-นามสกุล : นายสันติรักษ์ ไชยเอียด
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2552-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายอดุลย์ สะมาแอ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2556-พ.ศ.2565
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาครีย์ คะนอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2565-ปัจจุบัน