คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาครีย์ คะนอง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0866980706
อีเมล์ : chakree.kanong02@gmail.com

นางสาววรินท์วิภา ทับมุด
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0640729783
อีเมล์ : twarinvipa@gmail.com

นางกูหนะ มะแซ
หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการ

นางไรตง มามะ
หัวหน้ากลุ่มงานงบประมาณ
เบอร์โทร : 0872876756
อีเมล์ : krutong2516@gmail.com

นางสาวมัสสนา กาซอ
หัวหน้ากลุ่มงานบุคลากร

นางสาวมีซะห์ เจะเต๊ะ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป