ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>แบบทดสอบวิชาการออกแบบเทคโนโลยี ม1 146502
>ส่งงานวิชาเทคโนฯ ม.2 146472
>ส่งจดหมายข่าว 146776
>ส่ง Profile 146471
>แบบทดสอบวิชาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 146405
แบบสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง Word Document ขนาดไฟล์ 45.98 KB 146576
บันทึกข้อความ ขออนุมัติงบประมาณ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 189.25 KB 146507
บันทึกข้อความส่งใช้เงินยืม 146355
>ตัวอย่างแผนการใช้จ่ายงบประมาน 146499
>พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 146347
>พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 146469
วิชาผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ Word Document ขนาดไฟล์ 31 KB 146748
>ขอบเขตงานโครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่าง LED ชนิดโซล่าเซลล์ให้แก่ชุมชน และสถานที่ราชการฯ 146610
วิชาการออกแบบเทคโนโลยี Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 146775
โลโก้ JPEG Image ขนาดไฟล์ 52.4 KB 146775
My town (try to construct) Mr.Ruslan Samae 146540
cai เรื่อง ภาษาอาหรับ ครู มุกตา ดือราโอะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 641.15 KB 146391
>อะตอมและตารางธาตุ 146517
CAI เรื่อง วรรณะสีกับงานศิลปะ ครูพาตีย๊ะ สาแม Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.2 MB 146630
CAI เรื่อง บทเรียนภาษาไทย โดยคุณครูมัลดีฮะ บินสาหะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 387.85 KB 146618
My town (try to construct) Mr.Ruslan Samae Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.62 MB 146771
เลขยกกำลัง ครูยามีล๊ะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 4.48 MB 146711
CAI เรื่องวิวัฒนาการของแบบจำลองอะตอม อ.ซุลฟา Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.08 MB 146774
cai เรื่อง ลักษณะเด่นคอมพิวเตอร์ (มุคตาร์ คาเดร์) Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 146451
>cai เรื่อง ภาษาอาหรับ ครู มุกตา ดือราโอะ 146605
>CAI เรื่อง วรรณะสีกับงานศิลปะ ครูพาตีย๊ะ สาแม 146445
CAI ลูกประคบสมุนไพร ครูผู้สอน มีนา หมัดอะดัม Unkown Document ขนาดไฟล์ 3.25 MB 146909
CAI เรื่อง ไฟฟ้าสถิต (อ.มูฮัมหมัด หะยีดีแม) Unkown Document ขนาดไฟล์ 623.72 KB 146497
CAI เรื่อง ศัพท์ภาษามลายู แวซือเมาะ มะลี Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.48 MB 146589
caiเรื่องการอาบน้้้้้้ำละหมาด(วุฏอฺ)นายอิบรอฮิม เจะแว Unkown Document ขนาดไฟล์ 57.28 KB 146464
>CAI เรื่อง บทเรียนภาษาไทย โดยคุณครูมัลดีฮะ บินสาหะ 146775
CAI เรื่อง สังคมอาหรับก่อนอิสลาม อ.ปรีดี ยามิง Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 146422
เรื่องจำแนกสาร สอนโดย นางวัชรินทร์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.66 MB 146598
CAI เรื่องหมอนอิง โดยนางจินตนา จินากุล 146492
CAI อะตอมและตารางธาตุ ครูโนร์ฮายาตี ยีเตะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.4 MB 146762
CAI เรื่องอิเหนา อาจารน์พรทิพย์ เรืองณรงค์ Unkown Document ขนาดไฟล์ 590.01 KB 146603
CAI เรื่องเซต ไรตง มามะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.72 MB 146604
CAI เรื่องภาษาไทยน่ารู้ ครูผู้สอนมีซะห์ เจะเต๊ะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.46 MB 148278
cai เรื่องแหล่งการออกเสียง ชื่ออุสตัสเปายี กานิ Unkown Document ขนาดไฟล์ 815.81 KB 146392
CAI เรื่องหลักศรัทธา นางสาวิเด๊าะ บินหมะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.88 MB 146536
CAI เรื่ิอง KATA NAMA USTAZ TARMIZI Unkown Document ขนาดไฟล์ 471.73 KB 146465
CAI เรื่อง การแบ่งเขตเวลา ครูยูไบด๊ะ วาเฮง 146544
CAI เรื่อง การคุมกำเนิด นายเอกพล ทองชูช่วย Unkown Document ขนาดไฟล์ 387.85 KB 146660
>My town (try to construct) Mr.Ruslan Samae 146554
CAI เรื่อง การศึกษาชีววิทยา มะแว หมัดหยำ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.04 MB 146946
CAIวิชาเกษตรmuhammad Unkown Document ขนาดไฟล์ 565.23 KB 146673
CAI เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด โดย อาจารย์สุมาลี คาระวะสุนทร Unkown Document ขนาดไฟล์ 998.3 KB 146455
CAI เรื่อง เทพเจ้าแห่งอียิปต์โบราณ อ.นัรมา ดอเลาะ Unkown Document ขนาดไฟล์ 1.14 MB 148486
>CAI เรื่อง พันธุกรรม ครูมัสสนา กาซอ 146707
>CAI 146454
>คุกกี้แฟนซี( ครูปาริชาต) 146729
>CAI เรื่อง Conversation in Daily life โดยอ.กูหนะ 146364
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น PowerPoint Presentation ขนาดไฟล์ 1.57 MB 146676
สูตรการคำนวณโปรแกรม Excel Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 11.63 KB 146673
แบบฟอร์มใบลา 146766
แบบทดสอบ ม.1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 27.5 KB 146673
เอกสาร
ใบสำคัญค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมนักเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 398.68 KB 146603
ใบสำคัญจ่ายเงินวิทยากร Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.69 KB 146480
ใบสำคัญรับเงิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 62.69 KB 146570
แบบฟอร์มแจ้งการชำระเงิน (ส่งเงินคลัง เงินประกัน) Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 420.5 KB 146356
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล(แบบ7131) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 51.39 KB 146554
ใบเบิกเงินสวัสดิการค่าการศึกษาบุตร(แบบ7723) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.48 KB 146388