พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
1. ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
2. เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
3. ให้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นใช้สื่อการสอน และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน