วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
โรงเรียนร่วมมือกับชุมชนจัดการศึกษาเพื่อพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติได้อย่างมั่นคง และร่วมพัฒนาให้เป็นโรงเรียนชั้นนำของจังหวัดปัตตานี