ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ ตำบลถนน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี เปิดทำการสอนเมื่อปี พ.. 2514

                เมื่อปี พ.. 2514 โรงเรียนได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ได้จัดเปิดสอนแบบสหศึกษา     โดยใช้สถานที่ของโรงเรียนมายอ (สถิตย์ภูผา)  อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี  เป็นที่เรียนชั่วคราว ต่อมาผู้ปกครองนักเรียนได้ตื่นตัว และนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนมากขึ้น  ดังนั้นในปี  พ.. 2515 นายชิด  อโนมาศิริ นายอำเภอมายอในขณะนั้น ได้ร่วมมือกับชาวบ้านจัดซื้อที่ดิน ณ บริเวณบ้านดูวา ตำบลถนน อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี พร้อมทั้งได้รับงบประมาณจากกรมสามัญศึกษามาสร้างอาคารเรียนแบบ 216 จำนวน 1 หลัง 4 ห้องเรียน บ้านพักภารโรง 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วม 1 หลัง ขึ้นในบริเวณดังกล่าว  จึงได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้  จากความสามัคคีของราษฎรในท้องถิ่น และผู้นำอย่าง     นายชิด  อโนมาศิริ  จึงได้ตั้งชื่อโรงเรียนว่า ศิริราษฎร์สามัคคี”  ซึ่งมีความหมายถึงความสามัคคีของราษฎร และนำคำว่า ศิริมาจากนามสกุลของนายอำเภอมายอ ซึ่งแปลว่าเป็นสิ่งดี พื้นที่ของโรงเรียนเดิมมี 36 ไร่ 32.4 ตารางวา ต่อมาปี พ.. 2540 กำนันอาซิ  หามะ กำนันตำบลถนนในขณะนั้น ได้บริจาคที่ดินจำนวน 2 ไร 33 ตารางวา รวมพื้นที่ของโรงเรียนทั้งหมด 39  ไร่  5.4  ตารางวา  โรงเรียนได้กำหนดให้วันที่  22  กรกฎาคม  ของทุกปีเป็นวันเกิดของโรงเรียน